ANBI

Stichting In Goede Aarde beschikt over een ANBI status. Deze toegekend op 25-10-2021. 

Organisatie

Het bestuur van Stichting In Goede Aarde bestaat uit Ties Tunno Temmink (voorzitter), Benthe Nouschka van Wallenburg (secretaris), Kirsten Kim van Reisen (algemeen bestuurslid) en Jonathan Loogman (penningmeester). De bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld voor hun werk, wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie redelijkerwijs gemaakte kosten. 

Stichting In Goede Aarde heeft geen personeel in dienst. 

Visie

De Nederlandse biodiversiteit, zowel bovengronds als ondergronds, gaat ieder jaar verder achteruit.  Veel schadelijke processen zitten verankerd in ons huidig landbouw model. Door wet en regelgeving en kleine marges is het lastig om een transitie naar regeneratief beheer maken. Oplossingen die schaalbaar, praktisch inpasbaar en betaalbaar zijn, zijn schaars en vrijwel niet bekend. Stichting In Goede Aarde wil een oplossing bieden om de impasse waar de landbouw voor staat te doorbreken. Op deze manier beoogt ze de transitie van het conventionele landbouwsysteem naar een een regeneratief en rechtvaardig voedselsysteem te versnellen. 

Aanpak

Stichting In Goede Aarde richt zich op het onderzoeken, het testen het formuleren en / of het ondersteunen van methodes en / of activiteiten die de transitie naar duurzame landbouw mogelijk maken. Dit volgens de statutaire doelstellingen van de stichting. 

Concreet bestaat dit uit de volgende werkzaamheden:

  1. het maken van compost die rijk is aan micro-biologie;
  2. het uitvoeren van een verscheidenheid aan proeven; 
  3. het vergaren van fundamentele data; 
  4. het creëeren van maatschappelijk draagvlak;
  5. het uitdragen van relevante kennis omtrent de methodieken voor transities naar duurzaam beheer. 

Inkomsten van de stichting

Stichting In Goede Aarde zal actief subsidies / fondsen verwerven van andere stichtingen, overheid en instellingen. Tevens zal de instelling particulieren / bedrijven benaderen voor het doen van giften, zowel incidenteel als periodiek. Er bestaat een mogelijkheid dat er in de toekomst producten worden verkocht om de doelstelling van de stichting te ondersteunen, de opbrengst van deze producten zal dan logischerwijs gaan naar het algemeen belang dat de stichting behartigt. 

Voor marketing en naamsbekendheid zal de stichting voornamelijk gebruik maken van haar netwerk en partners.

Beheer en besteding van fondsen

De verkregen gelden zullen worden gebruikt om de doelstellingen van de stichting te realiseren. De stichting zal een deel van haar vermogen aanhouden om continuïteit zo goed als mogelijk te kunnen garanderen. Jaarlijks wordt een jaarrekening gepubliceerd en zal het bestuur verantwoording afleggen. 

RSIN

862329498

Beleidsstukken

Publicatieplicht ANBI

Hieronder zijn per boekjaar de standformulieren voor de publicatieplicht te vinden.